Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsbetingelser

Forsiden Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

1.1. Anvendelse

Nærværende Standard Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse ved VALit’s salg af maskinel, standardprogrammelpakker og mindre konsulentopgaver i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem VALit og Kunden. For så vidt angår VALit’s salg af standardprogrammelpakker gælder endvidere de eventuelle af producenten fastsatte særlige vilkår.

1.2. Mangler

Kunden skal umiddelbart efter modtagelsen undersøge det leverede for synlige fejl og mangler og/eller uoverensstemmelse mellem det i følgesedlen/ fragtbrevet angivne og leverancen, og såfremt Kunden finder sådanne forhold, skal Kunden straks og senest syv dage efter modtagelse af leverancen orientere VALit herom. VALit’s ansvar for mangler ved leveret maskinel og/eller standardprogrammel er identisk med det ansvar for mangler, som VALit’s respektive leverandører til enhver tid påtager sig over for VALit i relation til det pågældende produkt og programmel. Medmindre der mellem Kunden og VALit indgås særskilt Serviceaftale, er Kunden selv ansvarlig for levering og afhentning af fejlbehæftet udstyr.

1.3. Ejendomsret

Ejendomsretten til hver enkelt leverance forbliver hos VALit indtil hele købesummen er betalt. Ejendomsretten til det leverede standardprogrammel og kopier heraf forbliver dog hos producenter og/eller VALit, også efter at levering til Kunden samt betaling fra Kunden har fundet sted.

1.4. Afbestilling / Returnering

Kunden er uberettiget til at afbestille/returnere en leverance, efter at aftale om salg er indgået mellem Kunden og VALit. VALit kan imidlertid ved skriftlig aftale herom mellem Kunden og VALit undtagelsesvis vælge at acceptere, at Kunden afbestiller/returnerer en leverance af hardware, såfremt:

a: Leverancen returneres i den stand, hvori den blev leveret af VALit og i ubeskadiget og uåbnet originalemballage.

b: Leverancen består af varer, der lagerføres af VALit.

c: Returnering sker til VALit for Kundens regning og risiko, og Kunden betaler et gebyr til dækning af VALit’s omkostninger i forbindelse med afbestillingen/returneringen.

1.5. Fakturering

VALit fakturerer Kunden for leverancen på forsendelsesdagen.

1.6. Betaling

Alle priser er angivet eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter. Sådanne afgifter afholdes af Kunden ud over de aftalte priser. Alle priser er eksklusive omkostninger ved levering, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage efter fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved for sen beta-ling beregnes 1,8% rente pr. påbegyndt måned.

1.7 Ejendomsforbehold

1.7.1 Valit ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, inkl. instruktionsmateriale m.v. indtil købesummen med tillæg af renter samt evt. omkostninger er honoreret.

1.7.2 Ved omdannelse af det solgte eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, som det solgte repræsenterede ved salget.

1.7.2 Køber har ved påkrav pligt til at forsikre det solgte forsvarligt og efter anmodning afgive forsikringsdeklaration. Forsikringen skal med mindre andet skriftligt er aftalt træde i kraft ved leveringen. Undlader køber at tegne forsikringen eller at afgive forsikringsdeklaration, er Valit ApS på købers regning berettiget hertil. Valit ApS er i bekræftende fald uden ansvar for, under hvilke vilkår forsikring kan tegnes.

1.7.4 Valit kan kræve, at køber underskriver en af selskabet selskabet konciperet købekontrakt indeholdende en bestemmelse om ejendomsforbehold.

1.8. Erstatning

VALit er alene erstatningsansvarlig over for Kunden for skade, der direkte kan henføres til VALit’s grove uagtsomhed eller forsæt. VALit er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab og/eller avancetab, Kunden lider som følge af Kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data. Kundens erstatningskrav over for VALit kan under ingen omstændigheder over-stige summen af de betalinger dækkende de seneste seks måneder som Kunden har betalt til VALit for leverancer i henhold til Aftalen, medmindre VALit har handlet forsætligt over for Kunden.

1.9. Underleverandører

VALit forbeholder sig ret til at benytte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af leverancen. Såfremt VALit vælger en underleverandør, som Kunden af forretningsmæssige årsager ikke ønsker at give indsigt i Kundens edb-mæssige forhold, kan Kunden henstille, at VALit vælger en anden underleverandør, mod at Kunden betaler eventuelle meromkostninger i forbindelse hermed.

1.10. Tredjemands krav

Kunden indestår for, at tredjemand ikke har rettigheder over det af Kundens maskinel og software, der berøres af VALit’s leverance.

1.11. Force Majure

Hverken VALit eller Kunden er ansvarlige over for den anden part for forhold, over hvilke parten ikke er herre, og hvis indtræden parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til strejke, lockout, underleverandørs forsinkelse og underleverandørs konkurs eller betalingsstandsning. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest otte arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

1.12. Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret.